e-PUAP

Za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) nie mogą być nadsyłane do Sądu pisma o charakterze procesowym (takie jak np.: skarga, zażalenie, skarga kasacyjna, sprzeciw).
 

Elektroniczna skrzynka podawcza (ePUAP) jest przeznaczona tylko do wymiany korespondencji w sprawach skarg i wniosków uregulowanych w przepisach Działu I Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 524) oraz wniosków dotyczących udostępnienia informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

http://www.epuap.gov.pl/