E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. ( Dz. U. Nr 26 .poz. 156 z 2009 r. ) ,weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i zmieniając ustawę  z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. Nr 43 poz. 296 z późń. zm ) , wprowadziła przed wszystkim nowe postępowanie odrębne (artykuły 505 28 i 505 37k.p.c.) - elektroniczne postępowanie upominawcze którego istotą jest :

 • umożliwienie elektronicznej komunikacji z sądem, w tym również złożenia i opłacenia pozwu
 • utrwalanie czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym tylko w systemie informatycznym gdyż założeniem nowego trybu jest rezygnacja z prowadzenia akt papierowych
 • szybkie wydanie orzeczenia tylko i wyłącznie jako dokumentu elektronicznego
 • ograniczenie czynności sądu do niezbędnego minimum i wprowadzenie zasady , że czynności powoda podjęte w inny sposób niż drogą elektroniczną nie wywołują skutków i nie będą przez sąd procedowane

         Sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym prowadzi wyłącznie Sąd Rejonowy w Lublinie ( XVI Wydział Cywilny ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego , któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych ( Dz.U. Nr 220 poz. 1728) .
        Sądem rozpoznającym zażalenia jest Sąd Okręgowy w Lublinie - II Wydział Cywilny Odwoławczy.
        W razie stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty , uchylenia nakazu zapłaty wobec niemożności doręczenia jego odpisu na terenie kraju , wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym sprawa będzie rozpoznawana przez sąd właściwości  ogólnej ,  po przekazaniu mu akt sprawy drogą elektroniczną .
      
      Elektronizacja postępowania upominawczego obejmuje obszar merytoryczny od złożenia pozwu do złożenia wniosku egzekucyjnego u komornika sądowego.

      Elektroniczne postępowanie upominawcze ( E-Sąd ) swoją właściwością  obejmuje cały kraj.

     Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego ma na celu:

 • przyśpieszenie postępowania - uproszczenie procesu , jego automatyzację oraz specjalizację pracowników E-Sądu
 • zminimalizowanie ilości dokumentów składanych do sądu i komornika obarczonymi wadami
 • obniżenie kosztów postępowania
 • ułatwienie dostępu do dokumentów - orzeczeń i akt sprawy- osobom upoważnionym
 • umożliwienie bieżącego śledzenia postępowania przez strony
 • ułatwienie dostępu do Sądu osobom niepełnosprawnym
 • ograniczenie do koniecznego minimum , czynności związanych z obsługą biurową w tradycyjnym rozumieniu ( obsługa akt , papierowych repertoriów ,części korespondencji - np. do strony powodowej)
 • uelastycznienie zarządzania kadrami ( głównie orzeczniczymi)
 • ułatwienie złożenia pozwu
 • automatyzację obsługi powodów masowych w tym wymianę informacji z powodem masowym za pomocą systemów informatycznych .

 

Aby przejść do strony EPU proszę kliknąć.