OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

            Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1)        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, tel.: 54-282-2424, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, z uwzględnieniem regulacji zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczących danych, których współadministratorem jest Minister Sprawiedliwości.

2)        Państwa dane osobowe przetwarzane są na podst. art. 6 ust. 1 RODO

a)      lit. a  - po wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów.

b)      lit. c i e, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze bądź do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa takie jak: Ministerstwo Sprawiedliwości, jednostki sądownictwa  powszechnego, instytucje rządowe, bądź stosowne do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas uregulowany w przepisach prawa, w tym m. in.: w Instrukcji Kancelaryjnej Sądu – Rzeczowym Wykazie Akt; zarządzeniach wewnętrznych Sądu -  w zależności od celu przetwarzania danych.

W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie sprawiedliwości niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

c)      lit. c i innych właściwych regulacji prawnych, z wykorzystaniem:  

  • monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w budynkach Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. i obszarów przyległych,
  • rejestracji rozmów telefonicznych przychodzących w celu zabezpieczenia i ochrony interesów Sądu, urzędników i osób, których dane dotyczą.

Zarejestrowane dane przechowywane będą w terminie do 3 miesięcy, a następnie będą usuwane.

Ww. dane zabezpiecza się także w celach dowodowych, na wniosek organów ścigania oraz podmiotów uprawnionych na podstawie innych ustaw, którym to mogą również zostać przekazane.

Zarejestrowane dane nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Rejestr zmian dla: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
b/d