Tryb,organy i organizacja przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

Informacja

w sprawie trybu, organów i organizacji przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

 

Podstawa prawna:

-  Ustawa z dnia 27 lipca 2001r.- art. 41a-e Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz.U. Nr 98,poz.1070 z późn.zm.).

-  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 9 maja 2012r. Poz.524 w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

 

TRYB ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r.- art. 41a-e Prawo o ustroju sądów powszechnych

(Dz.U. Nr 98,poz.1070 z późn.zm.).

Art. 41a. § 1. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

§ 2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

§ 3. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w § 2, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

§ 4. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

                                               Organ właściwy do rozpatrzenia skarg i wniosków

Art. 41b. § 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

§ 3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

Art. 41c. § 1. Skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do innych organów władzy publicznej, podlega przekazaniu do rozpatrzenia organom, o których mowa w art. 41b § 1-3.

§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.

Art. 41d. Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę. Przepisów art. 114 § 5-7 nie stosuje się.

 

W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SĄDÓW POWSZECHNYCH

Warszawa, dnia 16 maja 2012r.Poz.524-Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 9 maja 2012r.

Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 27 lipca 2001r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98,poz.1070 z późn.zm) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

§ 2. Skargi i wnioski przyjmują pracownicy biura podawczego lub innej komórki organizacyjnej wskazanej przez prezesa sądu.

§ 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W SĄDZIE REJONOWYM W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

1.Skargi i wnioski wnoszone na piśmie i składane bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim ul. Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski przyjmują pracownicy:

a/ Biura Podawczego pokój Nr 109.

b/ Sekretariatu Prezesa  pokój Nr 121.

2.Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu, przyjmuje pracownik Sekretariatu Prezesa, pokój Nr 121.

3.Skargi i wnioski wnoszone  za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy składać:   b.podawcze@aleksandrowkuj.sr.gov.pl.

Rejestr zmian dla: Tryb,organy i organizacja przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
Joanna Jakubiec-Radziszewska
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Kuliński
Dokument z dnia:
2017-06-28
Publikacja w dniu:
2017-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-06-28
Publikacja w dniu:
2017-06-28
Opis zmiany:
b/d